REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§1. Postanowienia Ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
2. Usługi świadczone są bez ograniczeń terytorialnych i zgodnie z ograniczeniami czasowymi wskazanymi w SERWISIE INTERNETOWYM.
3. Czasem właściwym dla Usługodawcy jest CET (Central European Time).
4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021. 
5. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
 

 

 1. Cennik – zestawienie cen za świadczenie Usługi płatnej. Cennik stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika.
 3. dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni..
 4. Gość – osoba, która ma dostęp do części serwisu  widocznej dla użytkowników Internetu bez ograniczeń. 
 5. Franczyzakingsmanfinance.pl – serwis internetowy stworzony i administrowany przez Kingsman  sp. z o.o. na stronie internetowej Franczyzakingsmanfinance.pl umożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 6. Operator Płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A 
 7. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Kingsman sp z o .o , w tym cookies, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Regulamin – niniejszy dokument.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 10. subskrypcja – dostęp do płatnych funkcjonalności na czas określony, tj. czas za jaki Użytkownik wnosi opłatę zgodnie z Cennikiem.
 11. system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika.
 12. świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
 13. Umowa – umowa o świadczenie Usługi bezpłatnej albo płatnej zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. Usługodawca - Kingsman Sp. z o. o. , z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 82 (03-290 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507613,NIP: 5213670885, kapitał zakładowy 250 000 zł (wpłacony w całości).
 16. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, korzystająca z Usług po akceptacji Regulaminu.
 17. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 18. Pakiet franczyzowy - pakiet usług wynikający z umowy o współpracy zawieranej z klientem oraz z niniejszego regulaminu/cennika 
§2. Wymagania techniczne
 1. Do prawidłowego działania Usługi wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu z włączoną obsługą cookies i akceptacja Regulaminu oraz zgód.
 2. Wsparcie oraz pomoc techniczna świadczone są przez Usługodawcę drogą elektroniczną przez adres e-mail: biuro@franczyzakingsmanfinance.pl. Wsparcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, świadczone jest niezwłocznie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni kalendarzowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w godzinach 08.00 – 16.00. Rozpatrzenie niektórych spraw może zająć więcej niż 1 dzień. Jeżeli nie otrzymasz od nas odpowiedzi prosimy skontaktuj się ponownie.
 3. Usługodawca nie udziela wsparcia w zakresie użytkowania jakichkolwiek usług poza tymi, które oferuje za pośrednictwem strony www 
§3. Zasady korzystania z serwisu i Płatności
 1. Serwis ma za główne zadanie opisać stan faktyczny prowadzonej działalności właściciela serwisu oraz umożliwić dokonania jednorazowej płatności online w celu rezerwacji miejsca szkoleniowego. 
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A - Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro”

Dodanie informacji na temat zwrotu środków, zwłaszcza w kontekście zwrotu na kartę płatniczą klienta (przykładowe zapisy: „W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami”)
Podanie informacji na temat czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą (przykładowy zapis: „czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.” albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.”)
Wprowadzenie informacji dla klientów o zasadach przetwarzania danych osobowych przez sklep. Administrator serwisu powinien spełnić obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Obowiązek informacyjny można spełnić np. poprzez umieszczenie polityki prywatności bądź odpowiednich zapisach w regulaminie.
Dodanie informacji o polityce prywatności (Zakładka na stronie musi być uzupełniona. Polityka prywatności może być również zamieszczona w regulaminie jako odrębny punkt.)
Podanie informacji o możliwości odstąpienia od umowy przez klienta w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość (przykładowy zapis: „Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.”.)


§4. Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgód niezbędnych do świadczenia Usługi.
 2. Umowa trwa przez czas nieoznaczony.
 3. Usługodawca i Użytkownik  mają prawo rozwiązać Umowę w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, że jeżeli Wierzyciel ma aktywną subskrypcję to rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia, tj. w dniu wygaśnięcia subskrypcji. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy może zostać złożone w formie elektronicznej lub pisemnej. Wierzyciel może wypowiedzieć Umowę poprzez usunięcie Konta. Konto wraz z zapisanymi danymi, w tym Wierzytelnościami zostanie usunięte w dniu rozwiązania Umowy. Do tego czasu Wierzyciel może wykonać kopię danych zgodnie z §5 ust. 14 Regulaminu.
 4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio realizacji płatnej Usługi, Użytkownik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny (można posłużyć się wzorem odstąpienia od Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu). W przypadku odstąpienia od Umowy konsument otrzymuje zwrot kwoty.
 5. Usługodawca i Użytkownik mają prawo rozwiązać Umowę z bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji gdy druga Strona rażąco narusza postanowienia Regulaminu.
 
§5. Dane osobowe 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Usługi wymienione w §3 ust. 4 wymagają wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i na udostępnienie danych. Brak wyrażenia zgód uniemożliwia świadczenie Usługi i nie jest możliwe zawarcie Umowy. Usługodawca zastrzega, że ponosi koszty związane ze świadczeniem Usługi bezpłatnej i płatnej stąd niezbędne jest wyrażenie zgód. Brak akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgód oznacza brak zawarcia Umowy. 
 3. W celu realizacji świadczenia pobieramy wyłacznie minimalne i niezbędne dane takie jak mail, telefon, imie i nazwisko
 4. Zakres powierzonych do przetwarzania danych obejmuje:

imię i nazwisko (nazwa),
Adres
numeru telefonu,
adresu e-mail.

 1. Cel Przetwarzania - proces płatności online za pakiet franczyzowy oraz komnikacja związana z ofertowaniem klienta. 
 2. Usługodawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art.36–39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych. Od dnia 25 maja 2018r. Usługodawca zobowiązuje się, że:
  1. przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora (niniejszą umowę powierzenia) dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
  2. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  3. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
  4. przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
  5.  
  6. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO – funkcjonalność w kingsman sp z o o,
  7. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO – funkcjonalności w serwisu,
  8. w ciągu 1 miesiąca od dnia rozwiązania Umowy , usuwa wszelkie istniejące kopie, które dotyczą danych osobowych powierzonych przez administratora. W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, dane te są przetwarzane przez okres 10 lat od rozwiązania Umowy na potrzeby rozstrzygania ewentualnych roszczeń,
  9. udostępnia administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwia administratorowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich,
  10. niezwłocznie będzie informować administratora danych, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego, o ochronie danych, z uwagi na siedzibę Usługodawcy,
  11. przez czas trwania Umowy, w ramach swojej organizacji, będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych (RODO oraz przepisami państwa członkowskiego z uwagi na swoją siedzibę), w tym między innymi przetwarzać je będzie poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych i zobowiązywał ich do zachowania tajemnicy.
  1. Użytkownik ma prawo względem administratora do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  3. Usługodawca ma prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika – imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu podmiotom, co do których Użytkownik wyraził zgodę na udostępnienie.
  4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek rozwiązania Umowy.
  5. Wierzyciel może wykonać kopię danych w dowolnym momencie, w czasie trwania Umowy.
  6. Usługodawca nie udostępnia żadnych danych osobowych podmiotom innym niż te, które uzyskały zgodę na mocy obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie zgody Użytkownika.
  7. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).
  8. Usługodawca przetwarza takie dane jak: adres IP, strefa czasowa, geolokalizacja, cookies z Google Analytics zgodnie z Polityką Prywatności.
  9. §6.Prawa i obowiązki

  1. Użytkownik ma prawo do:
   1. zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie),
   2. korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem,
   3. kierowania zapytań do działu pomocy technicznej lub/i wnoszenia reklamacji,
   4. wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),
  2. uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Usługi,
  3. nie korzystać z Usługi w sposób zakłócający funkcjonowanie lub/i w sposób naruszający prawo,
  4. korzystać z Usługi zgodnie z przeznaczeniem,
  5. korzystać z Usługi zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się korzystania z Usługi w celu prowadzenia działalności terrorystycznej, sabotażowej bądź innej działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów, w szczególności zamieszczania materiałów obrażających jakiekolwiek osoby czy też naruszających ich prawa,
  6. aktualizować dane, w tym dane osobowe,
  7. nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich,
  8. nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa,
  9. nie wykorzystywać zautomatyzowanych programów do zbierania informacji lub dodawania materiałów lub wysyłania wiadomości.
  1. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi nie mogą być przeniesione na innych Użytkowników lub/i osoby trzecie. Oznacza to, że Użytkownik nie może przekazać / odsprzedać / zbyć swoich praw na rzecz innego podmiotu. Usługodawca jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.
  2. Usługodawca nie ingeruje w żadne dane Użytkownika.
  3. Usługodawca ma prawo do:
  1. informowania Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach lub ważnych powiadomieniach związanych z Usługą,
  2. pytania Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usługi oraz działania pomocy technicznej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego,
  3. badania sposobu korzystania z Usługi, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających udoskonalać Usługę funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.),
  4. badania sposobu korzystania z Usługi przez Użytkowników poprzez zbieranie informacji na temat korzystania przez nich z Usługi i przekazywania tych informacji w ramach targetowania reklam w Internecie,
  5. według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi na rzecz Użytkownika,
  6. udostępnić dane osobowe Użytkownika zgodnie z wyrażoną zgodą,
  7. przesyłać informacje handlowe do Użytkownika zgodnie z wyrażoną zgodą,
  8. usunąć dane Użytkownika zgodnie z prawem i Regulaminem.
  1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.
  2. Usługodawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Usługi lub NCD z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją, aktualizacją lub wprowadzaniem zmian. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika.
  3. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

   
  §7. Reklamacje
   
  1. KLIENT MA PRAWO WNIEŚĆ REKLAMACJE POPRZEZ WYSŁANIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ Z OPISEM SYTUACJI POD ADRES BIURO@FRANCZYZAKINGSMANFINANCE.PL
  2. Reklamacja Dłużnika jest rozpoznawana niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 21 dni od jej otrzymania.
  3. Wszelkie inne, uwagi dotyczące funkcjonowania NCD powinny być zgłaszane na adres email : ADRES BIURO@FRANCZYZAKINGSMANFINANCE.PL . Usługodawca  rozpatruje uwagi niezwłocznie, w czasie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
  4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego.
   
  §8. Własność intelektualna
  1. Wszelkie prawa do SERWISU należą do Usługodawcy.
  2. Zabrania się korzystania z SERWISU, w tym materiałów znajdujących się na stronach SERWISU w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
  3. Oznaczenie „FRANCZYZAKINGSMANFINANCE” w formie słownej oraz graficznej identyfikuje jeden z produktów Usługodawcy, który funkcjonuje w obrocie gospodarczym bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
  4. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów SERWISU, w tym w szczególności jako zrzuty ekranu. Nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności intelektualnych. Zabronione jest także wszelkie kopiowanie, obrót, rozpowszechnianie, modyfikacja zawartości SERWISU jak i Usługi, w tym tworzenie dzieł zależnych wykorzystywanych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
   
  §9. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy oraz wysyła treść Regulaminu za pomocą trwałego nośnika. Regulamin może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie osoby, jeżeli ma ona problemy z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu. W tym celu należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
  3. O każdej, istotnej zmianie warunków Umowy, Użytkownik zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu. Usługodawca prześle stosowną wiadomość na adres e-mail Użytkownika lub numer telefonu. W przypadku zmian dotyczących Cennika, informacja o zmianie Regulaminu i Cennika oraz konieczności akceptacji pojawi się na etapie chęci dokonania płatności za płatną Usługę. Wniesienie płatności nie będzie możliwe bez akceptacji nowego cennika.
  4. W przypadku zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę do czasu planowanego wejścia w życie nowego regulaminu. Nie zgłoszenie chęci rozwiązania Umowy bądź jej nie rozwiązanie do tego czasu poczytuje się za zgodę Użytkownika na świadczenie Umowy, na zasadach zgodnych z nowym regulaminem.
  5. Zmiana zakresu lub/i rodzaju Usług nie naruszająca Regulaminu nie stanowi istotnej zmiany warunków Umowy. Zmiana Cennika stanowi istotną zmianę warunków Umowy, ale zaczyna obowiązywać dopiero z chwilą, o której mowa w ust. 3.
  6. Usługodawca świadczy Usługi polegające także na przechowywaniu danych dodawanych przez Wierzycieli. Usługodawca wyłącznie je przechowuje i umożliwia ich transmisję w Internecie na zasadach określonych w Regulaminie.
  7. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu z działem pomocy technicznej i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Użytkownika.
  8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego lub/i przepisy właściwe dla miejsca zamieszkania prawa konsumenta.
  9. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
  10. Usługodawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym, w tym dochodzenie roszczeń w trybie pozasądowym ADR (ang. Alternative Dispute Resolution). Konsumenci, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów mogą skorzystać z platformy http://ec.europa.eu/consumers/odr/ do rozstrzygania sporów dotyczących Umowy zawartej drogą elektroniczną.
  11. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Cennik 

Pakiet franczyzowy - 12.000 PLN netto